Táborový řád

Každý tábor potřebuje svá pravidla, která všichni respektují a dodržují. Jejich hlavním posláním je vytvořit bezpečné prostředí pro každého účastníka tábora. S řádem jsou účastníci seznámeni v první den tábora a je následně vyvěšen na táborové nástěnce. Vedoucí v průběhu tábora drobné prohřešky „způsobené převážně nedopatřením“ příliš netrestají a na místo toho vysvětlují jejich důležitost a účel. V opačném případě při závažném či opakovaném porušení pravidel může být účastník vyloučen z tábora bez nároku na vrácení poplatku.

Táborový řád

●             Denní program je závazný pro každého účastníka tábora. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat.

●             Účastník tábora je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoliv z vedoucích.

●             Účastník tábora dodržuje všechny pochodové zvyky oddílů ZS Morava (viz níže).

●             Účastník tábora neopouští tábořiště bez vědomí vedoucích. A to ani do nejbližšího okolí. Stejně tak je zakázáno vstupovat na molo bez svolení vedoucích.

●             Účastník tábora má zakázáno vstupovat do provozních prostor tábora (zásobák, bedouš, marodka, zdravotnický stan). Výjimku pro zásobák má služební oddíl.

●             Není dovoleno procházet přes prostor kuchyně. Výjimku má služební oddíl, pokud právě plní dané povinnosti.

●             Ve svém stanu i v celém tábořišti účastníci udržují pořádek. Třídí odpad.

●             Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.

●             Návštěvy ve stanech jsou povoleny na základě vzájemného souhlasu obyvatel stanu. Totéž platí pro prostor s hamakami.

●             Ve stanech není dovoleno skladovat jídlo (hrozí návštěva mravenců a myší). Všechny vlastní sladkosti vydává vedoucí dne každý den po obědě.

●             Koupání v rybníce nebo jízda na kánoích je dovolena pouze se souhlasem vedoucího a zdravotníka. Na kánoi jsou povinné vesty. Je povinná přítomnost vedoucího.

●             Rozdělávání ohňů a manipulace s ním je možná jen na pokyn vedoucího.

●             Používání pily a sekery je možné pouze za dozoru vedoucího, nebo na jeho pokyn.

●             Jakékoliv zranění (i drobné), či nemoc nebo nevolnost hlásí účastník vedoucímu nebo zdravotníkovi.

●             Pracovní nebo sportovní náčiní půjčuje vedoucí. Vypůjčenou věc je třeba vrátit v dohodnuté době.

●             Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po tábořišti.

●             Používání mobilních telefonů či jakékoliv jiné zábavní techniky je zakázáno.

●             Repelent je možné použít min. 3 m od stanu. Nikdy ve stanu!

●             Každý účastník tábora je povinen chránit táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případné poškození hlásí ihned vedoucímu.

●             Nalezené věci se vrací majiteli, pokud ho nálezce nezná, odevzdá věc vedoucímu do „ztrát a nálezů“.

Pochodové zvyky

●             Chodíme společně, čistě upraveni a nosíme správně zabalený batohy.

●             Při cestě na sebe čekáme na rozcestí, přechodech, u silnice nebo před obcí.

●             Batohy skládáme do řádky a postupně je od konce zase rozebíráme.

●             Při výdeji stravy se stavíme do zástupu.

●             Jíme společně na přání „dobrou chuť“, za které poděkujeme.

●             Jíme bez pokrývky hlavy a u jídla nerušíme ostatní svým hlasitým projevem.

●             Pokud si chceme, tak zvedneme ruku a pískneme na znamení prázdných úst.

●             O stravu se v ZS dělíme rovným dílem.

●             Bez svolení vedoucího nebereme nic ze společných zásob.

●             Nekupujeme si nic bez svolení vedoucího.

●             Místo odpočinku či nocování opouštíme v neporušeném stavu.

●             Po večerce a před budíčkme nerušíme ostatní.